Periwinkles

Periwinkles (Catharanthus)

Periwinkles (Catharanthus)

Catharanthus. Periwinkles. நித்திய கல்யாணி. பட்டிப் பூ, சுடுகாட்டுப் பூ, கல்லறைப் பூ. — at CTC, Teachers Colony, Mettupalayam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s